foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ พันธกิจแจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

         ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย    ก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2458 เดิมเรียกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย   ตั้งอยู่ที่ถนนมีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหนองคาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านดอนสวรรค์ ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีผู้บังคับกองเป็นหัวหน้า คนแรกคือ พ.ต.ต.หลวงศักดิ์พลสิทธิ์ ปัจจุบันมีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า  มีสถานีตำรวจ  ในปกครอง  27  สถานี              ต่อมาได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังจังหวัดตาม  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 อันมีผล  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปโดยแยก  อำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัยอำเภอบุ่งคล้า   อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และ  อำเภอศรีวิไลออกจากเขตปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย

                พื้นที่รับผิดชอบ 3,027.280 ตร.กม. 9 อำเภอ 62 ตำบล 722 หมู่บ้าน   

            อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

 

แบ่งการปกครอง  

ออกเป็น  2  ระดับ  คือ


            ระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี   11  สถานี
            ระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี   3  สถานี
                        

            สถานะภาพกำลังพล
            อัตราอนุญาต    สัญญาบัตร    385      นาย
                               ประทวน       878      นาย


                อัตราจริง          สัญญาบัตร     331      นาย
                                          ประทวน        533    นาย

 

 

  

 

รายนามผู้บังคับบัญชา
ระดับผู้บังคับกองจังหวัด

1. พ.ต.ต.หลวงศัดิ์พลสิทธิ์ ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2458 - 2460
2. ร.ต.อ.หลวงสท้านพลแสน ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2460 - 2464
3. ร.ต.ท.เพิ่ม  รัตชตะปิติ ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2464 - 2465
4. ร.ต.ท.แฉ่ง  สุวรรณเมฆ ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2465 - 2466
5. ร.ต.อ.หลวงวรโกศล ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2466 - 2474
6. ร.ต.อ.หลวงแผ้วพาลชน ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2474 - 2476
7. ร.ต.อ.ชุบ  อาจารย์ยางกูร ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2476 - 2480

ระดับผู้กำกับจังหวัด
8. พ.ต.ต.หลวงนิตยการบริรักษ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2480 - 2482
9. พ.ต.ต.หลวงชาญเชิงรณ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2482 - 2484 
10. พ.ต.ต.พูน  ตันตรสนะ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2484 - 2485 
11. พ.ต.ต.สม  อาขวาคม ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2485 -2486 
12. พ.ต.ต.สังข์  ณ บางช้าง ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2486 - 2489 
13. พ.ต.ต.ชนะ  วงษ์ชะอุ่ม ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2489 - 2491 
14. พ.ต.ต.เนื่อง  รายนาค ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2491 -2492 
15. พ.ต.ต.ทิม  เพ็ญโรจน์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2492 - 2493 
16. ร.ต.อ.ฐิติ  หิรัญยัตฐิติ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2493 -2494  
17. พ.ต.อ.มล.เอบ  เดชาติวงศ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2494 -2496 
18. พ.ต.ต.พุ่ม  เรืองวุฒิ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2496 -2496 
19. พ.ต.ต.ประเสริฐ  วรกิจโภคาทร ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2496 -2497 
20. พ.ต.ต.ตรึก  สุทธิจิตร ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2497 -2500 
21. พ.ต.ท.สนั่น  นรินทร์สรศักดิ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2500 -2502 
22. พ.ต.อ.ประสิทธิ์  พิรานนท์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2502 -2503 
23. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ประณุทนรพาล ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2503 - 2505 
24. พ.ต.อ.ชาย  นรศักดิ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2505 - 2507 
25. พ.ต.อ.รุจ  การชราชว์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2507 - 2510 
26. พ.ต.อ.ประกอบ  ชูเทศะ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2510 -2511 
27. พ.ต.อ.ชวน  ศรีประสิทธิ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2511 -2512 
28. พ.ต.อ.วิจิตร  ไตรสุวรรณ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2512 -2514 
29. พ.ต.อ.สวง  สุภานุชาติ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2514 - 2516 
30. พ.ต.อ.ธงชัย  สุนทรภัค ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2516 - 2518 
31. พ.ต.อ.เจตนา  อธิธาดา ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2518 - 2519 
32. พ.ต.อ.อนันต์  วรอุไร ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2519 - 2521

ระดับผู้กับการจังหวัด
33. พ.ต.อ.ชลินทร์  เปลี่ยนขำ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2521 - 2525 
34. พ.ต.อ.สายัณห์  แสงสายัณห์ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2525 - 2529 
35. พ.ต.อ.ช่วง  สัจจพงษ์ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2529 - 2531 
36. พ.ต.อ.สมศักดิ์  พิสุทธิสุวรรณ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2531 -2532

ระดับรองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด)
37. พ.ต.อ.สมศักดิ์  พิสุทธิสุวรรณ รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2532 - 2533 
38. พ.ต.อ.สมชัย  พานิชกุล รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2533 - 2535 
39. พ.ต.อ.ทองเปล  แพ่งคำ รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2535 - 2537 
40. พ.ต.อ.อุทิศ  พงษ์พานิช รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2537 - 2538

ระดับผู้บังคับการจังหวัด
41. พล.ต.ต.นภา  ปาณิกบุตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2538 - 2541 
42. พล.ต.ต.บุญชอบ  คงน้อย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2541 - 2542 
43. พล.ต.ต.รชต  เย็นทรวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2542 - 2543 
44. พล.ต.ต.ไพรินทร์  บุณยะผลึก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2543 - 2544 
45. พล.ต.ต.สุกิจ  อุดมเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 17 พ.ย.2544 - 13 เม.ย.2545
46. พล.ต.ต.สุกิจ  อุดมเศรษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 13 เม.ย.2545 - 1 ต.ด.2545 
47. พล.ต.ต.วราวุธ  พุกประยูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2545 - 1 ต.ค.2546 
48. พล.ต.ต.สุพร  พันธุ์เสือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2546 - 1 ต.ค.2547 
49. พล.ต.ต.ยุทธนา  ปาละนิติเสนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2547 - 1 ต.ค.2549 
50. พล.ต.ต.ปราโมทย์  เอียมทัศน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2549 - 1 ต.ค.2551 
51. พล.ต.ต.วรวุฒิ  นาสมพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2551 - 16 ก.พ.2552
52. พล.ต.ต.พิสัณห์ อาวีกร  วรเทพนิตินันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 16 ก.พ.2552 - 30 ก.ย.2554
53. พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2554 - 30 ก.ย.2555

54. พล.ต.ต.สมยศ  พรหมนิ่ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2556
55. พล.ต.ต.ชัยญัติ  สายถิ่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2557
56. พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2558
57. พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2559
58. พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2562

59. พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2562 - ปัจจุบัน