foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.หญิง เพ็ญภิญญา พรเพ็ง
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

 

     
    ร.ต.ต.หญิง รัชฎาวัน  แก้ววิเศษ  
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย 
   
     
ด.ต.อัมพร  พาติกบุตร
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ 
ภ.จว.หนองคาย
  ด.ต.วิดรณ์ บุญวงศ์
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ 
ภ.จว.หนองคาย
  ด.ต.หญิง อัมพร  ญาติคำ
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย