foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
    ร.ต.อ.
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
   
         
  ด.ต.
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย
  ส.ต.อ.
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
 


พ.ต.ท.
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
    ร.ต.อ.
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
   
         
  ด.ต.
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย
  ส.ต.อ.
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย