foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.หญิง วรรณกุล  ติโนชัง
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
  ร.ต.อ.ประสิทธิ์ จันทร์เมือง
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.อ.ชัยสิทธิ์  พรหมมาศ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.อ.วิเชียร  นามเสนาะ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
 
         
  ร.ต.อ.หญิง สุณีรัตน์ บูชาอินทร์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
  ร.ต.อ.เดชอนันต์  มั่นมี
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
 
         
  ด.ต.สนทยา พิมพิศาล
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย
จ.ส.ต.หญิง ศิริพร  ธรรมมิยะ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต.อภิสิทธิ์  บุษบารัตน์
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย