foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
  ร.ต.อ.สมยศ คชเถื่อน
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.อ.หญิง พิสมัย  อินลา
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.ยุทธนา  ภวภูตานนท์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
 
         
  ด.ต.บรรจง วงศ์ฑิมารัตน์
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ท.หญิง ชญากาจน์ 
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต.คัดนินท์  ทิพชัย
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.หนองคาย