ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย    ก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2458 เดิมเรียกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย   ตั้งอยู่ที่ถนนมีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหนองคาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 184
หมู่ 9 บ้านดอนสวรรค์ ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย บนเนื้อที่ 40 ไร่
มีผู้บังคับกองเป็นหัวหน้า คนแรกคือ พ.ต.ต.หลวงศักดิ์พลสิทธิ์ ปัจจุบันมีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า
มีสถานีตำรวจ  ในปกครอง  27  สถานี

ต่อมาได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังจังหวัดตาม  พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554
อันมีผล  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปโดยแยก อำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา
อำเภอโซ่พิสัยอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และ อำเภอศรีวิไล
ออกจากเขตปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย

พื้นที่รับผิดชอบ 3,027.280 ตร.กม. 9 อำเภอ 62 ตำบล 722 หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขง

เป็นแนวพรมแดน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง

อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดเลย

การปกครอง

แบ่งการปกครอง  ออกเป็น  2  ระดับ  คือ
ระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี 11 สถานี
ระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี 3 สถานี

สถานะภาพกำลังพล

อัตราอนุญาต
สัญญาบัตร 385 นาย
ประทวน 878 นาย

อัตราจริง
สัญญาบัตร 331 นาย
ประทวน 533 นาย

รายนามผู้บังคับบัญชา

ระดับผู้บังคับกองจังหวัด
1. พ.ต.ต.หลวงศัดิ์พลสิทธิ์ ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2458 – 2460
2. ร.ต.อ.หลวงสท้านพลแสน ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2460 – 2464
3. ร.ต.ท.เพิ่ม  รัตชตะปิติ ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2464 – 2465
4. ร.ต.ท.แฉ่ง  สุวรรณเมฆ ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2465 – 2466
5. ร.ต.อ.หลวงวรโกศล ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2466 – 2474
6. ร.ต.อ.หลวงแผ้วพาลชน ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2474 – 2476
7. ร.ต.อ.ชุบ  อาจารย์ยางกูร ผู้บังคับกองจังหวัดหนองคาย 2476 – 2480

ระดับผู้กำกับจังหวัด
8. พ.ต.ต.หลวงนิตยการบริรักษ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2480 – 2482
9. พ.ต.ต.หลวงชาญเชิงรณ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2482 – 2484
10. พ.ต.ต.พูน  ตันตรสนะ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2484 – 2485
11. พ.ต.ต.สม  อาขวาคม ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2485 -2486
12. พ.ต.ต.สังข์  ณ บางช้าง ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2486 – 2489
13. พ.ต.ต.ชนะ  วงษ์ชะอุ่ม ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2489 – 2491
14. พ.ต.ต.เนื่อง  รายนาค ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2491 -2492
15. พ.ต.ต.ทิม  เพ็ญโรจน์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2492 – 2493
16. ร.ต.อ.ฐิติ  หิรัญยัตฐิติ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2493 -2494
17. พ.ต.อ.มล.เอบ  เดชาติวงศ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2494 -2496
18. พ.ต.ต.พุ่ม  เรืองวุฒิ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2496 -2496
19. พ.ต.ต.ประเสริฐ  วรกิจโภคาทร ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2496 -2497
20. พ.ต.ต.ตรึก  สุทธิจิตร ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2497 -2500
21. พ.ต.ท.สนั่น  นรินทร์สรศักดิ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2500 -2502
22. พ.ต.อ.ประสิทธิ์  พิรานนท์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2502 -2503
23. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ประณุทนรพาล ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2503 – 2505
24. พ.ต.อ.ชาย  นรศักดิ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2505 – 2507
25. พ.ต.อ.รุจ  การชราชว์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2507 – 2510
26. พ.ต.อ.ประกอบ  ชูเทศะ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2510 -2511
27. พ.ต.อ.ชวน  ศรีประสิทธิ์ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2511 -2512
28. พ.ต.อ.วิจิตร  ไตรสุวรรณ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2512 -2514
29. พ.ต.อ.สวง  สุภานุชาติ ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2514 – 2516
30. พ.ต.อ.ธงชัย  สุนทรภัค ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2516 – 2518
31. พ.ต.อ.เจตนา  อธิธาดา ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2518 – 2519
32. พ.ต.อ.อนันต์  วรอุไร ผู้กำกับจังหวัดหนองคาย 2519 – 2521

ระดับผู้กับการจังหวัด
33. พ.ต.อ.ชลินทร์  เปลี่ยนขำ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2521 – 2525
34. พ.ต.อ.สายัณห์  แสงสายัณห์ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2525 – 2529
35. พ.ต.อ.ช่วง  สัจจพงษ์ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2529 – 2531
36. พ.ต.อ.สมศักดิ์  พิสุทธิสุวรรณ ผู้กำกับการจังหวัดหนองคาย 2531 -2532

ระดับรองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด)
37. พ.ต.อ.สมศักดิ์  พิสุทธิสุวรรณ รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2532 – 2533
38. พ.ต.อ.สมชัย  พานิชกุล รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2533 – 2535
39. พ.ต.อ.ทองเปล  แพ่งคำ รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2535 – 2537
40. พ.ต.อ.อุทิศ  พงษ์พานิช รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย) 2537 – 2538

ระดับผู้บังคับการจังหวัด
41. พล.ต.ต.นภา  ปาณิกบุตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2538 – 2541
42. พล.ต.ต.บุญชอบ  คงน้อย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2541 – 2542
43. พล.ต.ต.รชต  เย็นทรวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2542 – 2543
44. พล.ต.ต.ไพรินทร์  บุณยะผลึก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2543 – 2544
45. พล.ต.ต.สุกิจ  อุดมเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 17 พ.ย.2544 – 13 เม.ย.2545
46. พล.ต.ต.สุกิจ  อุดมเศรษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 13 เม.ย.2545 – 1 ต.ด.2545
47. พล.ต.ต.วราวุธ  พุกประยูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2545 – 1 ต.ค.2546
48. พล.ต.ต.สุพร  พันธุ์เสือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2546 – 1 ต.ค.2547
49. พล.ต.ต.ยุทธนา  ปาละนิติเสนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2547 – 1 ต.ค.2549
50. พล.ต.ต.ปราโมทย์  เอียมทัศน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2549 – 1 ต.ค.2551
51. พล.ต.ต.วรวุฒิ  นาสมพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2551 – 16 ก.พ.2552
52. พล.ต.ต.พิสัณห์ อาวีกร  วรเทพนิตินันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 16 ก.พ.2552 – 30 ก.ย.2554
53. พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย.2555
54. พล.ต.ต.สมยศ  พรหมนิ่ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย.2556
55. พล.ต.ต.ชัยญัติ  สายถิ่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2556 – 30 ก.ย.2557
56. พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2557 – 30 ก.ย.2558
57. พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2558 – 30 ก.ย.2559
58. พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2559 – 30 ก.ย.2562
59. พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563
60. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 1 ต.ค.2563 – ปัจจุบัน